Stations

Line 1
 • tajrish
 • Gheytarieh
 • Shahid Sadr
 • Gholhak
 • Doctor Shari ati
 • Mirdamad
 • Shahid Haghani
 • Shahid Hemmat
 • Mosalla
 • Shahid Beheshti
 • Shahid Mofateh
 • Haft-e Tir
 • Taleghani
 • Darvazeh Dowlat
 • Sa`adi
 • Emam Khomeini
 • Panzdah-e Khordad
 • Khayyam
 • Molavi
 • Shoosh
 • Terminal-e Jonoob
 • Khazaneh
 • Ali abad
 • Javanmard-e Ghassab
 • Shahr-e Rey
 • Bagher Shahr
 • Shahed
 • Haram-e Motahhar
 • Kahrizak
 • Line 2
 • Farhangsara
 • Tehranpars
 • Shahid Bagheri
 • Daneshgah-e Elm-o San`at
 • Sarsabz
 • Golbarg
 • Fadak
 • Sabalan
 • Shahid Madani
 • Emam Hossein
 • Darvazeh Shemiran
 • Baharestan
 • Mellat
 • Emam Khomeini
 • Hassan Abad
 • Daneshgah-e Emam Ali
 • Meydan-e Horr
 • Shahid Navvab-e Safavi
 • Azadi
 • Daneshgah-e Sharif
 • Tarasht
 • Tehran (Sadeghiyeh)
 • Line 4
 • Shahid kolahdooz
 • niroo havaei
 • Nabard
 • Piroozi
 • Sheykh-o-raeis
 • Meydan-e Shohada
 • Darvazeh Shemiran
 • Darvazeh Dowlat
 • Ferdowsi
 • Vali-e Asr
 • Meydan-e Enghelb-e Eslami
 • Towhid
 • Doctor Habib-o-llah
 • Ostad Moein
 • Meydan-e Azadi
 • Ekbatan
 • Ekbatan (Eram-e Sabz)
 • Line 5
 • Tehran (Sadeghiyeh)
 • Ekbatan (Eram-e Sabz)
 • Varzeshgah-e Azadi
 • Chitgar
 • Iran Khodro
 • Vardavard
 • Atmosfer
 • Karaj
 • Mohammad Shahr ( Mahdasht)
 • Golshahr